Student Result (Thai)

 

โรงเรียนสอนภาษาไทย วัดอุตตมาราม

KELAS BAHASA THAI WAT UTTAMARAM

KAMPUNG TERESEK,REPEK,

17070,PASIR MAS,KELANTAN.

*************************************************************************************

   

  ชั้น / วิชา

1. ชั้นอนุบาล

 • วิชาภาษาไทย (สำหรับชั้นปฐมวัย) อ่านเขียนภาษาไทยเบื้องต้น

2.ชั้น ป.๑/๑ (ป.๑)

 • วิชาการออกเสียง และการสนทนาภาษาไทย ระดับ ๑/๑
 • วิชาทักษะภาษาไทย ระดับ ๑/๑
 • วิชาไวยากรณ์ไทย ระดับ ๑/๑

3.ชั้น ป.๑/๒ (ป.๒)

 • วิชาวัฒนธรรมไทย ระดับ ๑/๒
 • วิชาภาษาไทยเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ระดับ ๑/๒
 • วิชาส่งเสริมคุณภาพชีวิต ระดับ ๑/๒

4.ชั้น ป.๒/๑ (ป.๓)

 • วิชาทักษะภาษาไทย ระดับ ๒/๑
 • วิชาการออกเสียง และการสนทนาภาษาไทย ระดับ ๒/๑
 • วิชาไวยากรณ์ไทย ระดับ ๒/๑

5.ชั้น ป.๒/๒ (ป.๔)

 • วิชาส่งเสริมคุณภาพชีวิต ระดับ ๒/๒
 • วิชาภาษาไทยเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ระดับ ๒/๒
 • วิชาวัฒนธรรมไทย ระดับ ๒/๒

6.ชั้น ป.๓/๑ (ป.๕) 

 • วิชาการออกเสียง และการสนทนาภาษาไทย ระดับ ๓/๑
 • วิชาทักษะภาษาไทย ระดับ ๓/๑
 • วิชาไวยากรณ์ไทย ระดับ ๓/๑

7.ชั้น ป.๓/๒ (ป.๖)

 • วิชาส่งเสริมคุณภาพชีวิต ระดับ ๓/๒
 • วิชาวัฒนธรรมไทย ระดับ ๓/๒
 • วิชาภาษาไทยเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ระดับ ๓/๒

 

 

Hits: 165

0

Your Cart